Koncepce školy

Školní vzdělávací program "Kytička"
Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691


Mateřská škola
má ve Školním vzdělávacím programu nazvaném "Kytička" zapracovanou svoji orientaci
na environmentální výchovu a vzdělávání..
Koncepce MŠ Kytička
Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý vnímá přírodu jinak. Důležité je, abychom se my, dospělí, zastavili, uvědomili si krásu a bohatství přírody. Poté je již jen krůček k tomu, abychom citlivé vnímání přírody zprostředkovali i dětem.

Svým postojem a příkladem se snažíme v dětech zasít semínko ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou, mělo smysl, a aby svět a všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život. Aby si děti uvědomily, že vše co dělají, ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo - lidí, zvířat nebo rostlin.

Motto školního vzdělávacího programu

Motto ŠVP vyjadřuje zaměření programu na oblast environmentálního vzdělávání dětí v symbióze s okolním prostředím. Záměrem je maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem a objevovat vlastní možnosti, jak přírodě pomoci.

Naše motto:

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí! Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“


Jan Čarek - Ráj domova

Hymna mateřské školy Kytička

Poslechněte si naši hymnu

hudebni-nastroj.jpg

Profilace školy
Naše mateřská škola se orientuje především na

Dítě

  • Uplatňujeme osobnostně orientovanou výchovu, snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuálně a umožňujeme tak naplno rozvinout jeho potenciál.
  • Všechny aktivity a činnosti realizované v naší škole vedou k položení základu pro vytvoření zdravého životního stylu.

Rodiče

  • Snažíme se o vytvoření otevřené školy, která plně podporuje spolupráci s rodiči, institucemi a organizacemi v okolí školy.
profilace MŠ Kytička, Pardubice

Společnou snahou všech zaměstnanců je, aby MŠ byla:

  • Místem radosti – aby děti chodily do školy rády, aby se ve škole cítily bezpečně a spokojeně
  • Místem úspěchu – dát příležitost a šanci každému dítěti, aby mohlo být úspěšné
  • Místem pochopení – individuálně přistupovat ke každému dítěti, respektovat v co největší možné míře jeho individuální zvláštnosti
  • Místem vzájemné komunikace
  • Místem otevřeným pro širokou veřejnost
profilace MŠ Kytička, Pardubice

Strategie naší školy

Environmentální výchova a životní styl

Profilace naší mateřské školy úzce souvisí se zaměřením na environmentální výchovu, zdravý životní styl a omezení vzniku sociálně patologických jevů. Učíme děti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálný pohled a aktivní postoj k životu. Učíme děti projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Vedeme děti k aktivní ochraně přírody, ochraně kulturních i společenských hodnot. Trvale udržitelný rozvoj chápeme jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči s užším zaměřením na environmentální výchovu. Environmentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot a spolupráce s rodinou.

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice