Mezinárodní program Ekoškola

Mezinárodní program "EKOŠKOLA"

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

logo ekoskola
Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

 

  1. Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  2. Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  3. Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  4. Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.
  5. S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy         

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. logo terezaProgram probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. 

 

Metodika 7 kroků

Metodika 7 kroků může učinit z vaší mateřské školy skutečně dobrou Ekoškolu. Dětem umožní získat dovednosti, které využijí nejen ve škole, ale i dále ve svém životě.

V programu Ekoškola se na celém světě osvědčilo postupovat podle metodiky 7 kroků. Jednotlivé kroky dají vašemu úsilí směr a pomohou vám uskutečnit pozitivní změny ve školce a jejím okolí. Kroky jsme přizpůsobili věku dětí, aby je bylo možné realizovat i na mateřských školách. Pomáhají vám tak vstoupit zlehka do programu a realizovat správně program Ekoškola.

1. krok EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven zdětí (z různých tříd a různého věku), a dospělých (učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců mateřské školy). Společně vedou program Ekoškola a naplňují podstatu 7 kroků na škole.

2. krok ANALÝZA

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných Tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností. V pátrání po silných a slabých stránkách vám pomohou Pracovní listy k Analýze školky.

3. krok PLÁN ČINNOSTI

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.

4. krok SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů. Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů.

Nápad: plán ztvárnit na velké nástěnce pomocí bublin s úkoly. Doplňovat jej fotkami a obrázky od dětí.

5. krok ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.

6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok Informování a spolupráce slouží k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje. Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovatele. Díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.

7. krok EKOKODEX

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.
Nápad: nebát se Ekokodex měnit i během roku, přikreslovat piktogramy, vylepšovat a vyměňovat ty, co tam již jsou. Nejdůležitější je však sledovat jejich dodržování.

 

4 nejdůležitější témata: Odpady - Jídlo - Prostředí školky - Voda

Vybraná témata vám pomohou zaměřit se v Ekoškole a v jejím okolí na to podstatné co je potřeba pro ochranu životního prostředí.

1. Odpady

"Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo také umět poradit."
Paul Connett

V rámci tématu Odpady se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je možné dále pracovat a využívají ho k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění. Děti také navrhují, co by se v tématu Odpady dalo ve škole zlepšit, plánují třídit více druhů odpadu, označují koše nebo třeba tvoří informační materiály pro rodiče.

2. Jídlo

"Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit."
Petr Ledvina

V tématu Jídlo se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, zakládáte s dětmi ve školce záhonky a učíte je, jak si mohou např. samy vypěstovat zeleninu.

3. Prostředí školy

"Zdravá zahrada je otevřená kniha, z které se pořád máme co učit. "
Helena Vlašínová

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy. Pátrají, z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Navrhujete s dětmi možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování ovoce, zeleniny a bylinek.

4. Voda

"Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti."
Peter Swanson

V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čisticí prostředky se ve škole používají. Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.

 

Aktuálně z programu EKOŠKOLA

Aktuality EKOŠKOLA

Mateřská škola Kytička

logo mš

Gebauerova 1691
Pardubice
530 03 Pardubice
Email:

Statutární město Pardubice

Zřizovatel mateřské školy
Město Pardubice